© 2015 by Cabinet Insolventa Bunea Eugen

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BUNEA EUGEN

Home

Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a întreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii în care se afla întreprinderea debitorului.


Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor, cu urmatoarele exceptii:

a) daca împotriva debitorului s-a pronuntat o hotarâre irevocabila de condamnare pentru infractiuni economice;

b) daca împotriva debitorului a fost deschisa procedura insolventei cu 5 ani anteriori ofertei de concordat preventiv;

c) daca cu 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv;

d) daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de încredere, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevazute în Legea concuren/ei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii prevazute de prezenta lege;

e) daca membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere ale debitorului li s-a atras raspunderea în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aducerea acestuia în stare de insolventa;

f) daca debitorul are înscrise fapte în cazierul fiscal, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Deschiderea procedurii si oferta de concordat preventiv


Orice debitor, cu exceptia celor prevazuti mai sus, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Prin cererea sa, debitorul propune un conciliator provizoriu, dintre practicienii în insolventa, autorizati conform legii.

Judecatorul-sindic numeste conciliatorul provizoriu prin încheiere irevocabila.

În termen de 30 de zile de la numirea sa, conciliatorul elaboreaza, împreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv.

Oferta de concordat preventiv se notifica de catre conciliatorul provizoriu creditorilor prin mijloace rapide de comunicare, ce asigura posibilitatea verificarii receptiei ofertei de concordat.

Oferta de concordat preventiv va fi depusa în dosarul deschis potrivit alin. (1) si, pentru opozabilitate fata de terti, se depune la grefa tribunalului, unde va fi înregistrata într-un registru special. Despre depunerea si notificarea acesteia se face mentiune în registrul comertului în care este înregistrat debitorul.

Oferta de concordat preventiv va cuprinde si proiectul de concordat preventiv, la care se vor anexa declaratia debitorului privind starea de dificultate financiara în care se afla, precum si lista creditorilor cunoscuti, inclusiv cei ale caror creante sunt contestate integral sau par/ial, cu precizarea cuantumului si a garantiilor acceptate de debitor.


Proiectul de concordat preventiv trebuie sa prezinte, în mod detaliat:

a) situatia analitica a activului si a pasivului debitorului, certificata de un expert contabil sau, dupa caz, auditata de un auditor autorizat potrivit legii;

b) cauzele starii de dificultate financiara si masurile luate de debitor pentru depasirea acesteia pâna la depunerea ofertei de concordat preventiv;

c) proiectia evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni.


Proiectul de concordat preventiv trebuie sa includa un plan de redresare, care prevede cel putin urmatoarele masuri:

a) reorganizarea activitatii debitorului, prin masuri precum: restructurarea conducerii debitorului, modificarea structurii functionale, reducerea personalului sau orice alte masuri considerate a fi necesare;

b) modalitatile prin care debitorul întelege sa depaseasca starea de dificultate financiara, precum: majorarea capitalului social, împrumut bancar, obligational sau de alta natura, înfiintarea sau desfiintarea unor sucursale sau puncte de lucru, vânzarea de active, constituirea de garantii;

c) procentul preconizat de satisfacere a creantelor, care nu poate fi mai mic de 50%, ca urmare a implementarii masurilor de redresare propuse; în acest scop, debitorul poate propune masuri precum: amânari sau reesalonari la plata creantelor contra sa, stergerea în tot sau în parte a unor creante sau numai a dobânzilor ori a penalitatilor de întârziere, compensari, novatii prin schimbare de debitor; pentru obligatiile fiscale de plata propunerile de amânari, stergeri, esalonari, reesalonari si reduceri partiale se pot face numai cu respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat; în aceasta situatie este nevoie de acordul expres al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care trebuie exprimat în termen de 30 de zile; în caz contrar, acordul se prezuma;

d) termenul-limita pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat nu poate depasi 18 luni de la data încheierii concordatului preventiv.

Prin proiectul de concordat preventiv, supus aprobarii creditorilor, debitorul propune, de asemenea, confirmarea conciliatorului provizoriu, precum si remunera/ia acestuia pentru perioada ulterioara datei încheierii concordatului.

În conditiile art. 581 si 582 din Codul de procedura civila, debitorul poate cere judecatorului-sindic, în baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmaririlor silite.


Încheierea, constatarea si omologarea concordatului preventiv


În vederea exercitarii votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe sedinte colective ori individuale de negociere cu creditorii, în prezenta conciliatorului propus de debitor.

Initiativa negocierii poate apartine si unuia sau mai multor creditori, precum si actionarilor semnificativi sau asociatilor debitorului.

Votul favorabil neconditionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului.

Convocarea este transmisa creditorilor prin mijloace de comunicare rapida, care permit confirmarea primirii.

Concordatul preventiv se considera aprobat de creditori daca sunt întrunite voturile creditorilor care reprezinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate.


Dupa aprobarea concordatului de catre creditori, conciliatorul solicita judecatorului-sindic sa constate concordatul preventiv.


Concordatul preventiv, aprobat de creditori si constatat de judecatorul-sindic prin încheiere, se comunica creditorilor, prin intermediul conciliatorului, si se mentioneaza în registrul comertului.

De la data comunicarii hotarârii de constatare a concordatului preventiv se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.

De la aceeasi data se suspenda de drept fata de creditorii semnatari curgerea dobânzilor, a penalitatilor si a oricaror alte cheltuieli aferente creantelor.

Pentru a face opozabil concordatul preventiv creditorilor nesemnatari, inclusiv creditorilor necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului-sindic omologarea concordatului.


Pe perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor.

În cursul procedurii, debitorul îsi desfasoara activitatea în limitele afacerii sale obisnuite, în conditiile concordatului preventiv, sub supravegherea conciliatorului.


Închiderea procedurii concordatului preventiv


Creditorii care au votat împotriva concordatului preventiv pot cere anularea contractului, în termen de 15 zile de la data mentionarii concordatului în registrul comertului.

În situatia în care se constata încalcarea grava de catre debitor a obligatiilor asumate prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotarî introducerea actiunii în rezolutiune a concordatului preventiv.

Daca adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea actiunii în rezolutiune, procedura concordatului preventiv se suspenda de drept.

Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut în contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o încheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv. În acest caz, modificarile creantelor prevazute în concordatul preventiv ramân irevocabile.

În cazul în care în cursul derularii procedurii, înainte de expirarea termenului prevazut in lege, conciliatorul apreciaza ca este imposibila realizarea obiectivelor concordatului din motive neimputabile debitorului, poate cere judecatorului-sindic constatarea nereusitei concordatului preventiv si închiderea procedurii.